×
ԱՐԺՈՒՅԹ Առք Վաճառք
USD 386 389.5
RUB 4.32 4.42
CHF 320 460
GEL 143 146
EUR 420 424
GBP 493 498
Responsive image

ԱՐԱԳ ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ

Վարկառուները
  • ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձիք, որոնք կհամապատասխանեն Միկրո, Փոքր և Միջին Ձեռներեցությունների բնորոշմանը,
  • Ինչպես նաև այն Միկրո, Փոքր և Միջին Ձեռներեցությունները, որոնց ֆինանասական հաշվետվությունների վերլուծության արդյունքները կբավարարեն Վարկային կազմակերպության պահանջներին:
Նպատակը

Կապիտալ ներդրումների և բիզնես գործունեության այլ նպատակների համար:

 

Սույն վարկավորման ծրագրի նպատակն է ապահովել ՄՓՄՁ-ների իրացվելիությունը՝ բարելավելով նրանց համար ազգային արժույթով վարկերի հասանելիությունը: Ծրագիրն ուղղված չէ տնտեսության որևէ կոնկրետ ճյուղի կամ ոլորտի (ոլորտների) վարկերի վերաֆինանսավորմանը: Այն պետք է ծառայի տնտեսության ամենատարբեր ճյուղերում բիզնեսի ընթացիկ կարիքների (շրջանառու միջոցների) և ներդրումների ֆինանսավորմանը (մեքենաների, սարքավորումների ձեռքբերում, ձեռնարկությունների շխնարարություն և այլն):

Արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Վարկի սահամանաչափեր

Առանց գրավի (ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորությամբ)՝

1,000,000 – 2,000,000 ՀՀ դրամ

Մարման ժամկետ

6-24 ամիս

Առանձինդեպքերումկարողէտրամադրվելմինչև 3-6 ամիստևողությամբարտոնյալժամկետ

 

Վարկի անվանական տոկոսադրույք

11-13.4%   

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

11.63-14.28%

Ապահովության միջոց

Հիմնադրի կամ իրական շահառուի, ինչպես նաև այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորությունը

Պահանջներ երաշխավորությամբ տրամադրվող վարկերի նկատմամբ
  • Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում վարկային պարտավորությունների գծով դասակարգումների բացակայություն, իսկ մարումների գծով ուշացման օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը,
  • Վարկառուի՝ գրավով չապահովված վարկերը/առանց ակնկալվող վարկի/ չպետք է լինեն ավելին, քան հինգը և դրանց գումարային մնացորդը չպետք է գերազանցի 5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը: 
Գործող վճարներ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար – 0 

ՈՒշադրություն «Հարգելի Հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ սույն վարկատեսակն ունի բարձր փաստացի տոկոսադրույք, ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները»

Սույն ծրագրի շրջանակներում գործող վարկերի վերաֆինանսավորման հնարավորություն նախատեսված չէ:

1 Պայմանագրով որոշված տուժանքի տարեկան առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Պայմանագրով որոշված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը։

Իրավաբանական անձանց կողմից առևտրային վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

1. Ընդհանուր ժողովի որոշում (արձանագրություն)` վարկ ստանալու վերաբերյալ, որտեղ նշվում է պահանջվող գումարը (սահմանաչափը), արժույթը, ժամկետը, ընդունելի տոկոսադրույքը, վարկի նպատակը, վերադարձելիության ապահովման միջոցը (գրավի առարկան)

2. Կանոնադրության, պետական ռեգիստրի կողմից տրված վկայական` ներդիրների պատճեները, ՀՎՀՀ

3. Ֆիզիկական անձ հանդիսացող մասնակիցների և տնօրենի անձնագրերի և սոց. քարտերի պատճեները, իրավաբանական անձ հանդիսացող մասնակիցների կանոնադրությունը, պետական ռեգիստրի վկայականը (ներդիրներով)

4. Հաճախորդի կողմից օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորված գործունեության ծավալման դեպքում, համապատասխան լիցենզիա

5. Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճեն, ամուսնացած լինելու դեպքում ամուսնության վկայականի պատճեն, այն դեպքերում, երբ ամուսնալուծված և/կամ ամուրի (ամուսինը մահացած է), համապատասխանաբար ամուսնալուծության և/կամ մահվան վկայականի պատճեներ, սեփականության հիմքեր

6. Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայագիրը, սեփականության վկայականը, ինչպես նաև այլ իրավունքներ հաստատող փաստաթղթերի պատճեները

7. Անհրաժեշտության դեպքում այլ բանկերում հաճախորդի հաշիվների շրջանառության քաղվածքներ, տեղեկանքներ, վարձակալության պայմանագրեր, գործընկերների հետ կնքված պայմանագրեր, մաքսազերծման փաստաթղթեր, հաշիվ ապրանքագրեր: