×
ԱՐԺՈՒՅԹ Առք Վաճառք
Responsive image

ԱՐԱԳ ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ

Վարկառուները
  • ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձիք, որոնք կհամապատասխանեն Միկրո, Փոքր և Միջին Ձեռներեցությունների բնորոշմանը,
  • Ինչպես նաև այն Միկրո, Փոքր և Միջին Ձեռներեցությունները, որոնց ֆինանասական հաշվետվությունների վերլուծության արդյունքները կբավարարեն Վարկային կազմակերպության պահանջներին:
Նպատակը

Կապիտալ ներդրումների և բիզնես գործունեության այլ նպատակների համար:

 

Սույն վարկավորման ծրագրի նպատակն է ապահովել ՄՓՄՁ-ների իրացվելիությունը՝ բարելավելով նրանց համար ազգային արժույթով վարկերի հասանելիությունը: Ծրագիրն ուղղված չէ տնտեսության որևէ կոնկրետ ճյուղի կամ ոլորտի (ոլորտների) վարկերի վերաֆինանսավորմանը: Այն պետք է ծառայի տնտեսության ամենատարբեր ճյուղերում բիզնեսի ընթացիկ կարիքների (շրջանառու միջոցների) և ներդրումների ֆինանսավորմանը (մեքենաների, սարքավորումների ձեռքբերում, ձեռնարկությունների շխնարարություն և այլն):

Արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Վարկի սահամանաչափեր

Առանց գրավի (ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորությամբ)՝

1,000,000 – 2,000,000 ՀՀ դրամ

Մարման ժամկետ

6-24 ամիս

Առանձինդեպքերումկարողէտրամադրվելմինչև 3-6 ամիստևողությամբարտոնյալժամկետ

 

Վարկի անվանական տոկոսադրույք

11-13.4%   

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

11.63-14.28%

Ապահովության միջոց

Հիմնադրի կամ իրական շահառուի, ինչպես նաև այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորությունը

Պահանջներ երաշխավորությամբ տրամադրվող վարկերի նկատմամբ
  • Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում վարկային պարտավորությունների գծով դասակարգումների բացակայություն, իսկ մարումների գծով ուշացման օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը,
  • Վարկառուի՝ գրավով չապահովված վարկերը/առանց ակնկալվող վարկի/ չպետք է լինեն ավելին, քան հինգը և դրանց գումարային մնացորդը չպետք է գերազանցի 5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը: 
Գործող վճարներ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար – 0 

ՈՒշադրություն «Հարգելի Հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ սույն վարկատեսակն ունի բարձր փաստացի տոկոսադրույք, ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները»

Սույն ծրագրի շրջանակներում գործող վարկերի վերաֆինանսավորման հնարավորություն նախատեսված չէ: