×
ԱՐԺՈՒՅԹ Առք Վաճառք
USD 386 389.5
RUB 4.32 4.42
CHF 320 460
GEL 143 146
EUR 420 424
GBP 493 498
Responsive image

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ

Վարկառուները
 • ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձիք, որոնք կհամապատասխանեն Միկրո, Փոքր և Միջին Ձեռներեցությունների բնորոշմանը,
 • Ինչպես նաև այն Միկրո, Փոքր և Միջին Ձեռներեցությունները, որոնց ֆինանասական հաշվետվությունների վերլուծության արդյունքները կբավարարեն Վարկային կազմակերպության պահանջներին:
Նպատակը

Սույն վարկավորման ծրագրի նպատակն է ապահովել ՄՓՄՁ-ների իրացվելիությունը՝ բարելավելով նրանց համար ազգային արժույթով վարկերի հասանելիությունը: Ծրագիրն ուղղված չէ տնտեսության որևէ կոնկրետ ճյուղի կամ ոլորտի (ոլորտների) վարկերի վերաֆինանսավորմանը: Այն պետք է ծառայի տնտեսության ամենատարբեր ճյուղերում բիզնեսի ընթացիկ կարիքներին (շրջանառու միջոցների, ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերում և այլն):

Արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Վարկի սահամանաչափեր

2,000,000 – 25,000,000 ՀՀ դրամ

Մարման ժամկետ

6-48 ամիս

Առանձինդեպքերումկարողէտրամադրվելմինչև 3-6 ամիստևողությամբարտոնյալժամկետ

Վարկի անվանական տոկոսադրույք

11-13%                  

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

11.6-13.81%

Գրավը
 • Անշարժ գույք,
 • Տրանսպորտային միջոց,
 • Շարժական գույք,
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ կամ ջարդոն,
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ գրավների առկայության պարագայում կարող են գրավ ընդունվել նաև շրջանառու միջոցները և պատրաստի արտադրանքը (հաշվի առնելով վարկ/գրավ հարաբերակցության չափը, վարկավորման պայմանները, հաճախորդի վարկային պատմությունը և այլն),
 • Վարկային Գրավը կազմակերպությանը, որպես լրացուցիչ պայման կարող է անհրաժեշտ լինել բիզնեսի հիմնադիր կամ իրական շահառուի անձնական երաշխավորությունը, կամ որպես լրացուցիչ ապահովության միջոց պահանջել այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորությունը: 
Վարկ/Գրավ ընդունելի սահմանաչափեր
 • Անշարժ գույքի դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 70%-ի չափով,
 • Ավտոմեքենաների /տրանսպորտային միջոց/ դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 60%-ի չափով,
 • Շարժական գույքի /հիմնական միջոց/ դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 50%-ի չափով,
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ կամ ջարդոնի դիմաց գնահատված արժեքի 90%-ի չափով,
 • Շրջանառու միջոցների դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 50%-ի չափով:
Գործող վճարներ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար – 0 

ՈՒշադրություն «Հարգելի Հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ սույն վարկատեսակն ունի բարձր փաստացի տոկոսադրույք, ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները»

Սույն ծրագրի շրջանակներում գործող վարկերի վերաֆինանսավորման հնարավորություն նախատեսված չէ:

 

1 Պայմանագրով որոշված տուժանքի տարեկան առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Պայմանագրով որոշված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը։

Իրավաբանական անձանց կողմից առևտրային վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

1. Ընդհանուր ժողովի որոշում (արձանագրություն)` վարկ ստանալու վերաբերյալ, որտեղ նշվում է պահանջվող գումարը (սահմանաչափը), արժույթը, ժամկետը, ընդունելի տոկոսադրույքը, վարկի նպատակը, վերադարձելիության ապահովման միջոցը (գրավի առարկան)

2. Կանոնադրության, պետական ռեգիստրի կողմից տրված վկայական` ներդիրների պատճեները, ՀՎՀՀ

3. Ֆիզիկական անձ հանդիսացող մասնակիցների և տնօրենի անձնագրերի և սոց. քարտերի պատճեները, իրավաբանական անձ հանդիսացող մասնակիցների կանոնադրությունը, պետական ռեգիստրի վկայականը (ներդիրներով)

4. Հաճախորդի կողմից օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորված գործունեության ծավալման դեպքում, համապատասխան լիցենզիա

5. Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճեն, ամուսնացած լինելու դեպքում ամուսնության վկայականի պատճեն, այն դեպքերում, երբ ամուսնալուծված և/կամ ամուրի (ամուսինը մահացած է), համապատասխանաբար ամուսնալուծության և/կամ մահվան վկայականի պատճեներ, սեփականության հիմքեր

6. Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայագիրը, սեփականության վկայականը, ինչպես նաև այլ իրավունքներ հաստատող փաստաթղթերի պատճեները

7. Անհրաժեշտության դեպքում այլ բանկերում հաճախորդի հաշիվների շրջանառության քաղվածքներ, տեղեկանքներ, վարձակալության պայմանագրեր, գործընկերների հետ կնքված պայմանագրեր, մաքսազերծման փաստաթղթեր, հաշիվ ապրանքագրեր: