×
ԱՐԺՈՒՅԹ Առք Վաճառք
USD 386.5 389.5
RUB 4.33 4.42
CHF 320 460
GEL 143 146
EUR 420 424
GBP 493 498
Responsive image

ԲՆԱԿԵԼԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

Վարկառու

20 – 55 տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ

Երաշխավոր

20 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը

Վարկի նպատակ

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

Արժույթ

ՀՀ դրամ 

Նվազագույն գումար

5,000,000

Առավելագույն գումար

50,000,000

Մարման ժամկետ

36-180 ամիս 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

12-16% 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

14.1 - 19.2%

Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն

1. Ձեռքբերվող գույքի գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույնը 90%
2. Լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում մինչև 100%, բայց ոչ ավել քան գրավադրվող գույքերի գնահատված շուկայական արժեքների հանրագումարի 80%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

0 - 5,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար(միանվագ տրամադրման պահին)

վարկի մայր գումարի 0 - 2%

Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ

1. Անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ,
2. Նվազող` վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ, իսկ տոկոսագումարները` ամսական:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տույժեր չեն կիրառվում

Ապահովագրություն

Չի պահանջվում

Տույժ

-Վարկի մայր գումարը չվճարելու դեպքում 0,1 %-ի չափով ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար
-Վարկի տոկոսագումարը չվճարելու դեպքում 0,03 %-ի չափով:
Ընդ որում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ շարունակվում է հաշվարկվել տարեկան տոկոսադրույքը մինչև ժամկետանց վարկի գումարի վերադարձը:
Պայմանագրով որոշված տուժանքի տարեկան առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Պայմանագրով որոշված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը։

Գրավի գնահատում

Գրավը պետք է գնահատվի Ընկերության հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից և լինի Ընկերության համար ընդունելի:

Հայտի ընդունման վայր

Կազմակերպության գործունեության հասցեներում

Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

• Պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օր հետո՝
-եթե տրամադրվող գումարը չի գերազանցում 20.000.000 ՀՀ դրամը 
• 5 աշխատանքային օր հետո՝
-եթե տրամադրվող գումարը գերազանցում է 20.000.000 ՀՀ դրամը 

Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ

1 աշխատանքային օր

Որոշման վավերականության ժամկետ

15 աշխատանքային օր

Ապահովման միջոց

Ձեռքբերվող գույք, լրացուցիչ անշարժ գույք *

* Երևան քաղաքից դուրս գտնվող անշարժ գույքի ձեռքբերման որոշումը ընդունում է ՈՒՎԿ Վարչությունը:

Գրավի գնահատման արժեք

15,000 - 25,000 ՀՀ դրամ

Միասնական տեղեկանքի և նոտարական վավերացման վճար

35,000 ՀՀ դրամ

Առուվաճառքի պայմանագրի և Գրավի իրավունքի պետական գրանցման վճար

71,000 ՀՀ դրամ

Նախնական փաստաթղթեր

Գնորդ`

 • Անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեները՝ բնօրինակների հետ միասին
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի պատճենը
 • Ընտանիքի անդամների, ենթադրվող երաշխավորների անձնագրերի, սոցիալական քարտերի և ծննդյան վկայականների պատճենները
 • Տեղեկանք աշխատավայրից
 • Տեղեկանք՝ լրացուցիչ եկամտի աղբյուրի վերաբերյալ
 • Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից
 • Այլ փաստաթղթեր՝ վարկային մասնագետի պահանջով

 

Վաճառող

 • Բնակարանի սեփականատերերի անձնագրերի, սոցիալական քարտերի և ծննդյան վկայականների պատճենները
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի պատճենը
 • Վաճառվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին
 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերը
 • Այլ փաստաթղթեր՝ վարկային մասնագետի պահանջով

Վարկըհաստատելուդեպքումանհրաժեշտփաստաթղթերը

 • Տեղեկանք Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեյից գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • Այլ փաստաթղթեր՝ վարկային մասնագետի պահանջով

 

*Տեղեկացում՝ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա

** - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

Տեղեկատվական ամփոփագիր 

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

 

ՁԵՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

 

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ